4 فروردین 1397
صفحه اصلی

ISIS در افغانستان: دانشکده جهاد

پسران و دختران جوان در اطراف یک اتاق کوچک در یک مدرسه روستایی در شرق افغانستان خوشه معلم یک پسر جوان را به نام 8220 ایستاده Daud از این به نام 8221 می پرسد که پسر را به دست آورد AK 47 8220 Kalashnikov 8221 پسر پاسخ 8220 چرا ما استفاده از این 8221 8220 برای دفاع از ایمان 8221 Daud پاسخ مدرسه توسط مبارزان است که وفاداری به ISIS 8212 متعهد شده است گروه تروریستی که خلافت اسلامی در عراق و سوریه را اعلام کرد آنها در میان مردم محلی در روستای Shaigal زندگی می کنند همسران محلی و جمع آوری مالیات به نظر می رسد که هر کدام را کنترل می کنند