4 فروردین 1397
صفحه اصلی

یک سفر "در داخل سوریه سوریه"

  8220 شما کشته خواهید شد 8221 8220 لطفا 8221 8220 را ببخشید 8217 شما در حال رفع شدن هستی آره تو 8217 دوباره محبوبیت خواهی یافت 8221 این نتیجه گیری یک همکار بود که تجربه زیادی در خاورمیانه داشت پس از تماشای باز کردن دقیقه از مستند جدید FRONTLINE من در داخل اسد 8217 سوریه 8220 چرا 8221 8220 این 8217 ایده ای از آن 8212 رفتن به سرزمین رژیم برگزار شد بیش از حد بسیاری از مردم نظر به سوریه است که این ناگزیر به چالش این دعوت برای سوء استفاده 8221 دیگر همکارم قبل از من گفت