4 فروردین 1397
صفحه اصلی

پنتاگون بازجویی از سوءاستفاده جنسی توسط متحدان ایالات متحده در افغانستان را باز می کند

دفتر بازرسی 8217 دپارتمان دفاع 8217 دفتر تحقیقات خود را در مورد اینکه سربازان آمریکایی از گزارش تجاوز جنسی و سوء استفاده جنسی از کودکان توسط متحدان افغان متاثر شده اند، باز کرده اند. تحقیقات اعلام شده در روز سه شنبه پنج هفته پس از گزارش نیویورک تایمز در مورد آمریکا سربازان گفتند که آنها گفته شده است که نادیده گرفتن زمانی که فرماندهان شبه نظامیان افغانی و پلیس محلی کودکان مورد آزار و اذیت و یا کودکان را مورد تجاوز قرار داده اند 8212 یک عمل شناخته شده در افغانستان به عنوان باخا باسی که به 8220 پسر بازی می کند 8221 تحقیقات دریافتند که برخی از سربازان آمریکایی 8212 ل