4 فروردین 1397
صفحه اصلی

17 نفر از مجروحان 32 میلیون حلقه قمار آنلاین

هیئت منصفه بزرگ در کوئینز 17 نفر را برای اجرای یک حلقه ی قمار آنلاین متهم کرد که ادعا از یک وبسایت دریایی و یک شماره تلفن رایگان برای کمک به کتاب 32 میلیون نفر در واگن های غیرقانونی ورزشی که توسط بیش از 2،000 بتشر در ایالات متحده قرار گرفته است، محکوم شده است. 17 نفر درگیر در این مورد وب سایت www 365Action com و 800 شماره را برای ثبت شرط ها و سازماندهی پرداخت ها مورد استفاده قرار داد. این عملیات ادعا پذیرفت که کارت اعتباری و پرداخت سپرده های بانکی بین 5،000 تا 270،000 بود زیرا قماربازان در زمینه فوتبال و فوتبال حرفه ای بسکتبال قرار گرفتند هاکی و