4 فروردین 1397
صفحه اصلی

در نوامبر در FRONTLINE آمده است

بین سالهای 1981 و 1990 پنج روزنامه نگار ویتنامی آمریکایی در شهرهای مختلف آمریکا کشته شدند. بسیاری دیگر از مردم در جامعه مورد تهدید قرار گرفته و مورد حمله قرار گرفتند. چه کسی مسئول این حکومت ترور 8212 بود و چرا این سوال برای مدت طولانی رسیده است. 3 نوامبر FRONTLINE و ProPublica ترس در Little Saigon را بازتاب می دهد که یک تحقیق چندپارامتری است که بازنگری پرونده تروریسم داخلی را که چندین دهه حل نشده است باز می کند. سپس در روز 17 نوامبر FRONTLINE یک سفر خطرناک به دنیای ISIS در افغانستان انجام می دهد 8212 اولین بار برای اولین بار فیلم را نشان می دهد